Prokalorie, Catering Sokółka, Dieta, Kalorie, Pyszne, Jedzenie, Zamówienie, dowóz, Sport, Fitness, Odchudzanie, Pod drzwi, Do firmy, Do pracy, Na siłownie, Dietetyczny

Ta strona używa plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej...

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CATERINGU DIETETYCZNEGO
PROKALORIE
§.1 Postanowienia

 1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.prokalorie.pl zwany dalej „Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” jest firma Prokalorie Paulina Kunicka z siedzibą ul. Witosa 83, 16-100 Sokółka NIP 5451809663 REGON 383286608 telefon: +48 512 397 503 poczta elektroniczna: prokalorie@gmail.com Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty email, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§.2 Produkty i zamówienia
Prokalorie Catering Dietetyczny oferuje następujące rodzaje produktu:

 1. Dieta standardowa 1200/ 1500/ 1800/2000/2500 kcal

 2. Dieta wegetariańska 1200/ 1500/ 1800/2000/2500 kcal

 3. 3 posiłkowa 1000kcal

 4. Pełny zestaw dzienny w diecie standardowej oraz dieta wegetariańskiej składa się z 5 posiłków. Dieta 3 posiłkowa - z 3 posiłków.
  Prokalorie Catering Dietetyczny zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty o nowe produkty. Dodanie nowych produktów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
  Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny na stronie www.prokalorie.pl zawierając w nim wszystkie wymagane informacje.
  Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest poinformować o jakichkolwiek chorobach przewlekłych, przeciwwskazaniach żywieniowych i alergiach pokarmowych. Wszelkie informacje dotyczące obecności głównych alergenów w każdym z dań dostępne są na każdej etykiecie pudełka z daniem. Prokalorie Catering Dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania diety w przypadku nieujawnienia przez Klienta informacji dotyczących przeciwwskazań zdrowotnych oraz alergii pokarmowych.
  Klient składający zamówienie potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.
  Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę Prokalorie Paulina Kunicka danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych określa „Polityka Prywatności” będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
  Rezygnacja, przesunięcie terminu zamówienia, zmiana ilości, rodzaju posiłków lub rodzaju diety przez Klienta możliwa jest w przypadku poinformowania drogą elektroniczną na adres prokalorie@gmail.com na co najmniej trzy dni przed planowaną dostawą.

§.3 Płatności

 1. Złożenie zamówienia obliguje do jego opłacenia. W przypadku braku płatności Prokalorie Catering Dietetyczny ma prawo nie zrealizować zamówienia lub wstrzymać dostawy zestawów dietetycznych w dowolnym momencie realizacji zamówienia.
  Opłata za usługę cateringu dietetycznego dla diet standardowych naliczana jest zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem www.prokalorie.pl/cennik .
  Płatność następuje za pośrednictwem platformy Tpay lub przelewem bankowym za cały okres zamówienia z góry na rachunek Prokalorie Paulina Kunicka 38102013320000100211783265. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę diety wraz z kalorycznością
  Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. Dane do faktury należy przesłać na adres prokalorie@gmail.com

§.4 Dostawy

 1. Dostawy zestawów dietetycznych odbywają się od niedzieli do czwartku. Dostawa jest wieczorem, dzień przed rozpoczęciem diety.
  SOKÓŁKA - w godzinach 17-21
  CZARNA BIAŁOSTOCKA - w godzinach 17-21
  BIAŁYSTOK - w godzinach 18 -23
  Dostawy zamówionych zestawów dietetycznych jest bezpłatna w ustalonym obszarze. Możliwość zrealizowania zamówienia poza tym obszarem oraz ustalenie telefonicznie lub mailowo.
  Klient ma możliwość zmiany adresu dostawy. W tym celu powinien poinformować Prokalorie Catering Dietetyczny drogą telefoniczną pod numerem 512 397 503 lub elektroniczną pod adresem prokalorie@gmail.com z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego.
  Prokalorie Catering Dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, jak również brak możliwości dostawy ze względu na podanie przez Klienta błędnych lub niekompletnych informacji dotyczących dostawy (w tym sposobu wejścia do budynku, kodu wejściowego, możliwości pozostawienia paczki u ochrony).
  W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych, nie wynikających z winy Prokalorie Catering Dietetyczny (np. warunki atmosferyczne), utrudniających lub uniemożliwiających dostawy, Prokalorie Catering Dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty.
  Prokalorie Catering Dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji kradzieży paczki, która została dostarczona pod wskazany adres. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty.

§.5 Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług oraz działaniem serwisu Internetowego prokalorie.pl mogą być składane drogą elektroniczną na adres: prokalorie@gmail.com
  Prokalorie Catering Dietetyczny ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§.6 Odstąpienie od umowy dostaw produktu

 1. Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§.7 Umowne odstąpienie od umowy dostaw produktu

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną dostawą.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną na adres: prokalorie@gmail.com
  Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu Prokalorie Catering Dietetyczny ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

 2. Załącznik NR 1 Regulaminu Prokalorie

§.8 Postanowienia końcowe

 1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  Wszelkie treści zamieszczone na stronie serwisu internetowego www.prokalorie.pl (w tym grafiki, teksty, układ stron, logotypy, pliki audio, video, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) są wyłączną własnością Prokalorie Paulina Kunicka i chronione są przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 2017 nr 0 poz.880 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. 2003 nr 153 poz.1503 tekst jednolity). Nie mogą być one powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody firmy Prokalorie Paulina Kunicka.